سماء وب

* سیستم با کد کاربری(کد استادی)، کلمه عبور(کد ملی) برای اساتید محترم

*  کد کاربری(شماره دانشجویی)، کلمه عبور( کد ملی) برای دانشجویان عزیز قابل دسترس می باشد.    آموزش